Menu
Your Cart

POKLON  po izboru uz svaku narudžbu iznad 80€

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA


1. Ugovorne strane su se složile da je kupac, ako je fizička osoba, dužan u narudžbi obavijestiti prodavatelja: GorillaSports, s.r.o., Bazová 118, 90025 Chorvátsky Grob predio Čierna Voda, Slovačka (u daljnem tekstu:prodavatelj)  o svom imenu i prezimenu, adresi prebivališta, uključujući poštanski broj, telefonski broj i adresu e-pošte.

2.   Ugovorne strane su se složile da je kupac, ako je pravna osoba, dužan u narudžbiobavijestiti prodavatelja o svom nazivu tvrtke, adresi sjedišta, uključujući poštanski broj, OIB, telefonski broj i e-adresu.

3.   Kupac može provjeriti i promijeniti dane osobne podatke u bilo kojem trenutku, kao i otkazati svoju registraciju nakon prijave na web stranicu e-trgovine u odjeljku "Moj račun - Osobni podaci".

4.   Prodavatelj ovime obavještava kupca da sukladno  čl. 12, 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: „Opća uredba“) prodavatelj kao operater obrađivat će osobne podatke kupca u postupku zaključivanja kupoprodajnog ugovora bez njegovog pristanka kao subjekt podataka, jer će osobni podaci kupca biti predugovorni odnosi s kupcem i obrada osobnih podataka kupca neophodni su za izvršenje kupoprodajnog ugovora, u kojem kupac djeluje kao jedna od ugovornih strana.

5.   Prodavatelj se obvezuje rukovati i raspolagati osobnim podacima Kupca u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije.

6.   Prodavatelj izjavljuje da u skladu sa zakonskim propisima će prikupljati osobne podatke isključivo u svrhu navedenu u ovim uvjetima poslovanja i prigovora.

7.   Prodavatelj izjavljuje da će u svrhe koje nisu navedene u ovim uvjetima  osobne podatke prikupljati uvijek odvojeno uz suglasnost kupca, a istodobno osigurava da se ti osobni podaci obrađuju i koriste isključivo na način primjeren svrsi za koju su prikupljeni i da neće kombinirati ih s osobnim podacima dobivenim u svrhu ispunjavanja kupoprodajnog ugovora.

8.   Kupac daje prodavatelju suglasnost u skladu s točkom 9.5 ovih uvjeta poslovanja na određeno vrijeme dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka Kupca. Prodavač će odmah osigurati likvidaciju osobnih podataka kupca nakon ispunjenja svrhe obrade. Kupac može u bilo kojem trenutku pisanim putem opozvati privolu za obradu osobnih podataka. Suglasnost istječe u roku od jednog mjeseca od isporuke opoziva pristanka od strane kupca prodavaču.

9.   Prije slanja narudžbe, od kupca će se zatražiti da potvrdi potvrđivanjem prozorčića u narudžbi prije slanja narudžbe da ga je prodavač obavijestio na dovoljan, razumljiv i nezamjenjiv način:

1. svoje identifikacijske podatke koji su navedeni u čl. 1. ovih uvjeta poslovanja 

2.   identifikacijski podaci treće strane, odnosno tvrtke koja isporučuje naručenu robu kupcu tako da se ti podaci navode u prihvaćanju narudžbe, u odjeljku "Uvjeti isporuke" i "Osobni podaci i njihova zaštita",

3.   svrha obrade osobnih podataka, a to je sklapanje kupoprodajnog ugovora između prodavatelja i kupca,

4.   da će obrađivati osobne podatke kupca u rasponu imena i prezimena, adrese stalnog prebivališta uključujući poštanski broj, telefonski broj i adresu e-pošte ako je kupac fizička osoba te u krugu poslovnog imena, adrese sjedišta uključujući poštanski broj, matičnog broja, telefonskog broja i adrese e-pošte ako je kupac pravna osoba osoba

5.   da je kupac obvezan dostaviti tražene osobne podatke.

10.  Prodavatelj izjavljuje da će osobne podatke obrađivati u dobroj namjeri i da će postupati na način koji nije u suprotnosti sa zakonskim ili drugim općenito obvezujućim pravnim propisima, niti će ih zaobići. Prodavatelj izjavljuje da neće provesti ili uvjetovati pristanak dotične osobe prijeteći da će odbiti ugovorni odnos, uslugu, robu ili obvezu određenu prodavatelju.

11.  Kupujúci má právo na základe p Kupac ima pravo, na pisani zahtjev prodavatelja, zatražiti:

1.   potvrdu  obrađuju li se osobni podaci o njemu ili ne

2.   svrhu obrade osobnih podataka,

3.   u općenito razumljivom obliku, informacije o obradi njegovih osobnih podataka u informacijskom sustavu i o njegovom statusu do mjere:

    I.       identifikacija prodavatelja i predstavnika prodavatelja, ako je imenovan,

    II.      posrednički identifikacijski podaci; to se ne odnosi ako prodavatelj ne postupi u skladu s Općoj odredbi pri pribavljanju osobnih podataka

4.   u općenito razumljivom obliku, precizne informacije o izvoru od kojeg je dobio svoje osobne podatke na obradu,

5.   kopija njegovih osobnih podataka koji su predmet obrade u općenito razumljivom obliku,

6.   dodatne informacije koje su, s obzirom na sve okolnosti i uvjete obrade osobnih podataka, potrebne da bi kupac zajamčio svoja prava i zakonski zaštićene interese, posebno u mjeri u kojoj:

                I.    upute o dobrovoljnosti ili obvezi davanja potrebnih osobnih podataka; ako prodavatelj pribavi osobne podatke kupca na temelju suglasnosti kupca sukladno Općoj odredbi također će obavijestiti vrijeme valjanosti pristanka, a ako obveza kupca da pruži osobne podatke proizlazi iz izravno izvršnog pravno obvezujućeg akta Europske unije, međunarodnog sporazuma kojim je Republika Hrvatska obvezna , prodavatelj obavještava kupca o pravnoj osnovi koja mu nameće ovu obvezu i obavještava ga o posljedicama odbijanja davanja osobnih podataka,

                                  II.    informacije o trećim stranama, ako je predviđeno ili je očito da će im se pružiti osobni podaci,

                                 III.    krug primatelja, ako je predviđeno ili očito da će im se osobni podaci učiniti dostupnima,

                                IV.    oblik objavljivanja ako će biti osobni podaci objavljeni 

V.     treće zemlje, ako je predviđeno ili je jasno da će se osobni podaci prenositi u te zemlje,

7.   ispravak netočnih, nepotpunih ili zastarjelih osobnih podataka koji su predmet obrade,

8.   uništavanje osobnih podataka ako je ispunjena svrha njihove obrade; ako se obrađuju službeni dokumenti koji sadrže osobne podatke, može zatražiti njihov povrat,

9.   likvidacija osobnih podataka koji su predmet obrade, ako je došlo do kršenja Pće odredbe ili drugog važećeg zakonodavstva Hrvatske.

10.  Na temelju besplatnog pismenog zahtjeva, kupac ima pravo prodavatelju prigovoriti protiv:

    I.         obrada njegovih osobnih podataka za koje pretpostavlja da se obrađuju ili će se obrađivati u svrhe izravnog marketinga bez njegovog pristanka i zatražiti njihovo uništavanje,

                             II.       uporaba osobnih podataka navedenih u § 10 st. 3 slova (d) za potrebe izravnog marketinga poštom ili                              III.       pružanje osobnih podataka navedenih u § 10. st. 3 slova (d) za potrebe izravnog marketinga.

12. Na temelju besplatnog pismenog zahtjeva, kupac ima pravo prigovora na obradu osobnih podataka od strane prodavatelja u slučajevima prema Općoj odredbi izražavanjem opravdanih razloga ili pružanjem dokaza o neovlaštenom miješanju u njegova prava i zakonski zaštićene interese, koji takvom obradom osobnih podataka mogu ili mogu biti oštećeni; ako to ne spriječe pravni razlozi i ako se dokaže da je prigovor kupca opravdan, prodavatelj je dužan blokirati i uništiti osobne podatke, na čiju se obradu kupac usprotivio, bez nepotrebnog odgađanja čim okolnosti to dozvole.

13. Na pismeni zahtjev ili osobno, ako se predmet ne može odgoditi, kupac ima pravo prigovoriti prodavaču u bilo kojem trenutku i ne podvrgnuti se prodavačevoj odluci, koja bi imala pravne učinke ili značajan utjecaj, ako se takva odluka donosi isključivo na temelju automatizirane obrade njegovih osobnih podataka. Kupac ima pravo zatražiti od Prodavatelja da pregleda izdanu odluku metodom koja se razlikuje od automatiziranog oblika obrade, dok je Prodavatelj dužan udovoljiti zahtjevu Kupca, tako da presudnu ulogu u preispitivanju odluke ima odgovorna osoba, od načinu i rokovima preispitravanja odlike informira prodavatelj kupca prema st. 9.18. ovih Uvjeta poslovanja. Kupac nema ovo pravo samo ako je to predviđeno posebnim zakonom, koji predviđa mjere za zaštitu legitimnih interesa kupca, ili ako je u predugovornom odnosu ili tijekom postojanja ugovornih odnosa prodavač donio odluku da udovolji zahtjevu kupca ili ako je prodavatelj ugovorom poduzeo druge odgovarajuće mjere za zaštitu legitimnih interesa kupca.

14. Ako kupac ostvari svoje pravo u pisanom obliku, a iz sadržaja njegove prijave proizlazi da on ostvaruje svoje pravo, smatrat će se da je prijava podnesena prema ovom Zakonu; zahtjev podnijet e-poštom ili faksom kupac će dostaviti u pisanom obliku najkasnije u roku od tri dana od dana otpreme.

15. Ako kupac sumnja da se njegovi osobni podaci obrađuju nezakonito, može podnijeti obavijest Uredu za zaštitu osobnih podataka. Ako kupac nema punu poslovnu sposobnost, njegova prava može ostvariti zakonski zastupnik.

16. Prodavatelj je dužan zahtjev kupca obraditi u skladu s ovim čl. ovih uvjeta poslovanja i prigovora, odn. udovoljavati zahtjevima kupca prema Općoj odredbi i pismeno ga obavijestiti najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva ili prigovora.

17. Ograničenje prava kupca prema Općoj odredbi Prodavatelj će odmah pismeno obavijestiti dotičnu osobu i Ured za zaštitu osobnih podataka.

18. Prodavač obavještava kupca da je u skladu s Općim odredbama tijekom obrade osobnih podataka kupca, pretpostavlja se da će osobni podaci kupca biti dostavljeni i dostupni sljedećim trećim stranama, odn. krug primatelja:

DPD DIREKTNA PAKETNA DISTRIBUCIJA CROATIA d.o.o.

Slatinska 7, 10360 Zagreb-Sesvete, Tvrtka upisana kod Trgovačkog suda Zagrebu:

Broj registracije (MBS) 080473892

ID tvrtke: 1772040, OIB: 87109117191, VAT:HR87109117191


Cookies
Kako bismo osigurali pravilno funkcioniranje ove web stranice, ponekad pohranimo male podatkovne datoteke na vaš uređaj, tzv kolačiće (cookie).